Η EFPIA δημοσιεύει συστάσεις για τις προμήθειες φαρμάκων σε όλη την ΕΕ

Σήμερα η EFPIA δημοσίευσε 10 συστάσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες προμηθειών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου φάρμακα για τους ασθενείς, σε σωστές ποσότητες και στο σωστό χρόνο.

Μιλώντας για τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη Λευκή Χάρτα (White Paper) Περί τής Αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Προμηθειών Φαρμάκων στην ΕΕ, η Nathalie Moll, Γενική Διεύθυνση της EFPIA, είπε: «Η Λευκή Χάρτα είναι μία συνεισφορά – συγκεκριμένη και επικεντρωμένη στον κλάδο – στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για την αποτελεσματικότητα των κανόνων που διέπουν τις δημοσιονομικές συμβάσεις στην ΕΕ, στα πλαίσια των στόχων ανθεκτικότητας και ανάπτυξης της ΕΕ». Συνέχισε λέγοντας ότι «Ελπίζουμε ότι η δημοσίευση των κατευθυντηρίων οδηγιών βέλτιστων πρακτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των εθνικών αρμοδιοτήτων αρχών, δεν θα βελτιώσει μόνο τις επίσημες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών αλλά θα επηρεάσει και τις αντίστοιχες διαδικασίες προσφορών που παρουσιάζονται και περισσότερο. εκτός των ορίων τής Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει οδηγίες που διέπουν τη διεξαγωγή διαγωνισμών για τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα της υγείας. Η πανδημία του COVID-19 δημιούργησε ανανεωμένο ενδιαφέρον για προσφυγές σε διασυνοριακές δραστηριότητες από κοινού προμήθειες στον τομέα της υγείας, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 1082/2013/ΕΕ της ΕΕ όταν πρόκειται για σοβαρές διασυνοριακές απειλές στη δημόσια υγεία. Αυτές οι δημόσιες προμήθειες είναι σχεδιασμένες να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και βέλτιστη σχέση κόστους/αποτελέσματος.

Η EFPIA, αντιπροσωπεύοντας τη βασιζόμενη στην έρευνα φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ευρώπης, είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσει επισήμως τα αποτελέσματα της ενδελεχούς μελέτης που διεξήγαγε μεταξύ των μελών της προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014 της ΕΕ Περί Δημοσίων Προμηθειών που όφειλε να έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη όλων των κρατών μελών μέχρι τις 16 Απριλίου 2016. Η μελέτη στοχεύει στην κατανόηση του βαθμού στο οποίο υπήρξαν καθυστερήσεις, διαφοροποιήσεις, κενά στην εφαρμογή, και κατά πόσον οι νέοι κανόνες λειτουργούν καλά ή προκαλούν απρόβλεπτες επιπλοκές στην πράξη .

Η Λευκή Χάρτα περιλαμβάνει 10 ειδικές συστάσεις που διασφαλίζουν ότι οι ακολουθούμενες πρακτικές στις προμήθειες είναι αποτελεσματικές και βιώσιμες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί και να προωθήσει κατευθυντήριες οδηγίες βέλτιστων πρακτικών βασιζόμενη στο άρθρο 168 της Συνθήκης Περί της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμήθειες στον φαρμακευτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των από κοινού προμηθειών, θα προσφέρουν φάρμακα υψηλής ποιότητας στους ασθενείς, σε ικανή ποσότητα και στον σωστό χρόνο. Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση της Επιτροπής για τις προμήθειες φαρμάκων θα πρέπει να ζητηθεί μεγαλύτερη συμμετοχή και συνδρομή κλινικών εμπειρογνωμόνων στην προετοιμασία των προσφορών. Θα πρέπει να ζητηθεί η ισόρροπη ποιοτική και ποσοτική κριτηρίων στην ανάθεση των συμβάσεων που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές συμβάσεις-πλαίσιο πολλαπλών αναδόχων και σεβασμό της εμπιστευτικότητας στην τιμολόγηση ακολουθώντας μια διαφανή και προβλέψιμη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η Λευκή Χάρτα της EFPIA προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κράτη Μέλη να περιορίσει τις καθοδηγούμενες από τις ΕΕ διασυνοριακές προμήθειες μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών απειλών για την υγεία, να σεβαστούν την εθελοντική φύση αυτών των διαδικασιών και να αποφύγουν τις περιττές αλληλεπικαλύψεις των διαδικασιών πρόσκλησης. υποβολής προσφορών ή συσσώρευσης απαιτήσεων από τους συμμετέχοντες Κράτη Μέλη.

Διαβάστε ακόμη...