Για τους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, περισσότερη σωματική δραστηριότητα μπορεί να είναι καλύτερη

Η μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη μείωση του κινδύνου των μη μεταδοτικών ασθενειών και της θνησιμότητας.

Ωστόσο, το εάν η κατάσταση της καρδιαγγειακής υγείας επηρεάζει τη σχέση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων υγείας είναι άγνωστο.

Μια που δημοσιεύτηκε στο PLOS Medicine από τον Thijs Eijsvogels και τους συνεργάτες του στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Radboud, στην Ολλανδία, υποδεικνύει ότι ενώ η μείωση του κινδύνου για τα υγιή άτομα βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο δεν έχουν ανώτατο όριο σωματικής δραστηριότητας πέραν του οποίου δεν υπάρχει άλλο όφελος.

Το πώς η κατάσταση της καρδιαγγειακής υγείας επηρεάζει τη συσχέτιση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων υγείας δεν είναι καλά κατανοητό.

Για τη διερεύνηση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προοπτικά δεδομένα από τη μελέτη Lifelines. με βάση τον πληθυσμό 167.729 ατόμων που ζουν στη Βόρεια Ολλανδία. Συνέκριναν τη συσχέτιση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και των σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων καθώς και της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες, τόσο σε υγιή άτομα, άτομα με αυξημένα επίπεδα καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου όσο και σε άτομα με καρδιαγγειακή νόσο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μείωσε τον κίνδυνο θνησιμότητας σε όλες τις ομάδες. Ωστόσο, τα οφέλη για την υγεία φάνηκε να προκύπτουν όταν υπερβαίνουν ένα όγκο σωματικής δραστηριότητας.

Σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχεία για ένα ανώτερο όριο σωματικής δραστηριότητας πάνω από το οποίο δεν υπάρχει περαιτέρω όφελος για την υγεία.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα σωματικής δραστηριότητας που αναφέρθηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, επομένως απαιτείται μελλοντική έρευνα για την περαιτέρω επικύρωση των ευρημάτων.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει να ενθαρρύνονται ότι όσο «περισσότερο, τόσο καλύτερα» όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα.

Πάντως. ακολουθώντας την ιατρική ακριβείας η συνταγογράφηση της σωματικής δραστηριότητας εξαρτάται από την κατάσταση της καρδιαγγειακής υγείας ενός ατόμου.

Διαβάστε ακόμη...