Είναι η τεστοστερόνη παράγοντας επιτυχίας στη ζωή;

Ζήσης Ψάλλας

Η τεστοστερόνη έχει βρεθεί ότι είναι υψηλότερη μεταξύ των ανδρών με υψηλή μόρφωση και μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, γεγονός που υποδηλώνει σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. 

Η ευεργετική επίδραση της τεστοστερόνης πιστεύεται ότι λειτουργεί επηρεάζοντας τη συμπεριφορά: πειράματα υποδηλώνουν ότι η τεστοστερόνη μπορεί να κάνει ένα άτομο πιο επιθετικό και πιο ανεκτικό στον κίνδυνο, και αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να ανταμειφθούν στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα σε διαπραγματεύσεις για μισθούς. Αλλά καμία από αυτές τις μελέτες δεν δείχνει οριστικά ότι η τεστοστερόνη επηρεάζει αυτά τα αποτελέσματα επειδή υπάρχουν και άλλες εύλογες εξηγήσεις.

Αντί η τεστοστερόνη να επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική θέση ενός ατόμου, θα μπορούσε να ισχύει το αντίστροφο, ότι η πλεονεκτική κοινωνικοοικονομική θέση αυξάνει την τεστοστερόνη. 

Είναι επίσης πιθανό ότι κάποιος τρίτος παράγοντας είναι υπεύθυνος για τις συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες και όχι άμεσα η δυναμικότητα που προκαλεί η τεστοστερόνη. Για παράδειγμα, η υψηλότερη τεστοστερόνη στους άνδρες συνδέεται με την καλή υγεία -και η καλή υγεία μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους να πετύχουν στην καριέρα τους.

Είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν αυτές τις διαδικασίες και να μελετήσουμε μόνο τις επιδράσεις της τεστοστερόνης. Έχοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, οι ερευνητές εφάρμοσαν μια προσέγγιση αιτιώδους συμπερασμάτων που ονομάζεται «μεντελιανή τυχαιοποίηση». Αυτή η προσέγγιση  χρησιμοποιεί γενετικές πληροφορίες που σχετίζονται με έναν μόνο παράγοντα για να απομονώσει την επίδραση αυτού του παράγοντα, Στη συγκεκριμένη περίπτωση απομονώθηκε η τεστοστερόνη για την επίδρασή της στα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, όπως το εισόδημα και τα εκπαιδευτικά προσόντα.

Η κυκλοφορούσα στο αίμα τεστοστερόνη ενός ατόμου μπορεί να επηρεαστεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ορισμένοι, όπως η ώρα της ημέρας, είναι εύκολο να διορθωθούν. Άλλοι, όπως η υγεία κάποιου, δεν μπορούν να διορθωθούν. Βασικά, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κυκλοφορούσα τεστοστερόνη. Για αυτόν τον λόγο, ακόμη και αν βλέπουμε μια σχέση μεταξύ της κυκλοφορούσας τεστοστερόνης και της κοινωνικοοικονομικής θέσης, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιο προκαλεί τι.

Σε πάνω από 300.000 ενήλικες συμμετέχοντες στο , οι ερευνητές εντόπισαν γενετικές παραλλαγές που συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, σε άνδρες και γυναίκες. Στη συνέχεια, διερεύνησαν το πώς αυτές οι παραλλαγές σχετίζονται με τα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα.

Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες δεν εντοπίστηκε καμία επίδραση γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με την τεστοστερόνη σε οποιαδήποτε πτυχή της κοινωνικοοικονομικής θέσης, της υγείας ή της ανάληψης κινδύνου.

Διαβάστε ακόμη...